logo: RelaStav
   
nazov/name RelaStav
firma/company Relastav Nove Zamky, stavebna firma/building co.
logo/logo setstuholnik, stylizovana tehla - parafraza znaku mesta
hexagon, stylised bricks - inspired by town symbol
pismo/font fujiyama2, fujiyama bold
rok/year maj/may 2004